Archive for 2010. július

Mindenképpen háborúnak kell következni

21/07/2010
Mindenképpen háborúnak kell következni

Az Izraeli atomfegyverek egy jelentős része már itt van! Ekkora költözködéskor nem hagyják a legfontosabb védelmi és zsarolási eszközöket a “régi lakásban”! Pont ez miatt hiába akarja a NATO műveleti területnek felhasználni Magyarországot, nem teheti, nem hagyják megtenni! A NATO, számítva Ukrajna orosz bekebelezésére, nem véletlenül akart itt előre tolt helyőrséget létrehozni, de volt egy másik oka is! Elég világos volt mindenki számára az EU-ban, hogy Izrael ideköltözése mit jelent, ezért egyfajta kontrollt jelenthetett volna számukra, de helyzet fonáksága, hogy a NATO is idetelepített egy igen komoly, be nem vallott fegyverzetet, meg Izrael is. Az EU nem sivalkodhat Izraelre, mert nem NATO tag, csak megfigyelő, és mellesleg a világ fizikailag harmadik, beépülési szinten a második legnagyobb atomhatalma (ne hagyjuk ki a legalább 50%-os USA-beli befolyásukat sem, de Izrael anélkül is a harmadik). Ahogy nem hagyhatjuk ki Európa többi tagállamában megszerzett gazdasági és politikai befolyásukat sem!

Az EU kazár vezetése aggódik, mert a nagy osztozkodáskor, jó volt Izraellel, és Sorossal, elvitetni a teljes gazdasági kifosztási balhét, de nem csak Izrael fosztogatott! A három legnagyobb európai rabló, Németország, Nagy-Britannia és Franciaország is lefölözte a többi tagország eladósításából a hasznot, sőt az USA is kivette a részét, miközben állami szinten mindegyik óriási adósságokat gyűjtött be. PL. Nagy Britannia államadóssága jócskán az 1 billió font felett mozog, és ugyanúgy fizetésképtelen, mint az USA, vagy Görögország! A maastrichti szerződés 3 százalékos költségvetési deficitkritériumát jelenleg a három önjelölt “vezér”, és a kezdet kezdetén is maguk között eldöntött főrabló sem teljesíti, teljesítheti, de számukra ez nem is lényeg, mert a többi ország nem fog a költségvetésük valós állapotából látni semmit! Az EU-ban, a költözködés befejeztével Magyarország lesz a legerősebb és legbefolyásosabb tagállam, és ha nem is olyan gyorsan, mint a görög válság idején tervezték, de átveszi az irányítást! Izrael bent is vagyok, kint is vagyok EU-s minősége miatt független külsős és irányító belsős pozíciót is el tud foglalni, miközben nem kell az oroszoktól tartania, amíg az EU, önjelölt vezető országaival harcol! Oroszország nem fog beleszólni az EU és Izrael harcába, mert egyik sem szükséges a számára! Ráér akkor közbe lépni, ha valamelyik fél már vesztésre áll, mert akkor azt hűbéresévé téve lerohanhatja a másik oldalt, majd felszámolhatja átmeneti szövetségesét! Hamarosan költözködnie kell a NATO logisztikai központok személyzetének! A bázisok maradnak. A kérdés csak az, mikor fogja a Bilderberg felajánlani Európa jelentős hányadát az orosznak az izraeliek ellen? De mi lesz, “hőnszeretett” politikusainkkal! A józan ész szerint, oda kell dobni a tömegek elé prédának, mint ahogy meg is érdemlik, majd fel kell állítani egy hatékonyabb, államilag kiemelten támogatott, korrupciós múlt nélküli nemzeti oldalt, aki Izrael (vagy álmagyarok) EU-ra gyakorolt nyomása mellett a Trianon előtti határok visszaállítását fogja követelni, majd vissza is állítják! Ahogy a Közel-keleti Izrael elpusztul a háborúban, úgy fog létrejönni a magyar-kazár (névleg továbbra is magyar) ország, aki természetesen ki fog lépni az EU-ból, hivatkozva többek közt ránk is, és a Hágai feljelentésünkre! Izrael könnyedén kifizethetné nem létező államadósságunkat, de ismerve “üzletpolitikájukat”, az őket érintő bűncselekményeket egyéni, az EU brüsszeli vezetése és az IMF által elkövetetteket globális EU bűncselekményekként feltüntetve meg fogja vétózni visszafizetésüket! A magyarországi külföldi befektetéseket felvásárolják, jogszabályokkal ellehetetlenítik, feljelentések alapján bezáratják, majd sajátként újra megnyitják! A cigánykérdés megoldására magyar-cigány haderőt fognak létrehozni, amely gondoskodni fog a köztük lévő etnikai konfliktusok kezeléséről, megakadályozásáról! A fokozott beintegrálás, amiben részt is fognak venni, kialakít egy erős “magyar” haderőt, ami az izraeli fegyvergyártás és atom ütőerő háttérrel, Európa és a világ egyik legerősebb hadseregévé válhat. Persze csak akkor, ha Oroszország engedi, eddig elfajulni a dolgokat, de ez már az oroszoknak sem érdeke. Csak egy részéig, mert különben lőttek a nevető harmadik pozíciójának! Várható, hogy az EU elleni háborúban két részre szakad Magyarország! “Népünk fele elpusztul”!
Sokan nem megfelelően fogalmaznak, amikor Magyarország szerepét bagatellizálják ebben a folyamatban, amikor a legfontosabb része a világnak! Mindenki ellensége ide telepedik, és magyarrá akar válni! Megkérdezhetnénk, mi lesz az USA-val? Semmi! Összeomlik, polgárháború, diktatúra, majd teljes leépülés, szétszakadás, szétszabdalás! Franciaország és Nagy-Britannia a maradék USA-t és Kanada maradékát begyűjtve, megpróbál újraszerveződni. Az USA többi részére Mexikó, Kína, Dél-Amerika, és az orosz fog igényt tartani, majd kialakul a kazárok elleni egységes fellépés! Kivégzésük után zárul a kör! Oroszország, Európa, Észak és Dél-Amerika, valamint Ausztrália, a maradék Közel-Kelettel, Dél-Afrikával rá fogja kényszeríteni Indiát és Pakisztánt a felfegyverzett Japánnal együtt a blokád alá vont Kína megtámadására! India és Pakisztán jelentős része, Kínával együtt elpusztul, a maradékot pedig Japán, Mongólia, Ujgurisztán némi segítséggel “eltakarítja”! Addigra megjöhetnek a természet okozta változások, és természetesen előkerül a Bilderberg magja is, hogy folytassa, amit elkezdett!

Tulok

Mielőtt kitör a háború, mindig békét ígérnek egymásnak, mert ez így helyes!

11/07/2010

Idegen megszállás előkészítésének folyamata

Írásom a cionista megszállás folyamatának rövid elemzése. Vázlatos jellege miatt számos kereszthatásra nem térek ki, a könnyebb érthetőség kedvéért a külső megszállást egyirányú mozgásként ábrázolom. Azonban a teljes kép ennél sokkal árnyaltabb. A folyamat előrehaladása során egyre nehezebben visszafordítható, és kialakulása pillanatában a legkönnyebben megakadályozható. A hazánk múltjában lezajló katasztrófák sorozata legyen intő jel minden, szabad nemzeti közösségben élni vágyó nép számára.

1. szakasz: Az egyelőre még kis számú idegen közösség kitapasztalja a terület társadalmi ranglétrájának sajátosságait, majd a társadalom értékrendjének átvétele nélkül megpróbál minél magasabbra jutni a társadalmi hierarchiában. (pl. magasabb fokú iskolázottsággal az egyénnek nagyobb valószínűséggel lesz magas fizetése)

2. szakasz: A helyi viszonyokhoz való alkalmazkodásuk után azonnal megjelennek az ún. non-profit, társadalmi célú szervezetek, ezek sokszor nevükben is tükrözik céljaikat, így könnyen felismerhetőek. Többnyire az „egyenlőség” „szolidaritás” „emberi jogok” és hasonló tartalmú, jelszó értékű kifejezéseket alkalmazzák. Ezek általában olyan kifejezések, aminek jelentése senki számára sem egyértelmű, helyzettől függően akármire alkalmazhatóak, a gyenge jellem által szép céloknak tartott dolgokhoz köthetőek. A kezdeti szakaszban az ilyen szervezetek csak néhány tagot számlálnak, azonban az intenzív alkalmazkodásnak köszönhetően a szervezet tagjai az átlagosnál több forrást halmoznak fel. Ebben a szakaszban néhány ezer fős idegen közösségről beszélhetünk.

3. szakasz: Az idegen közösség tagjai a felhalmozott forrásokat szaporítják. Ez alatt elsősorban a már meglévő „elfogadtatásra” felhasználható tényezőket alkalmazzák, ez jelen társadalmi viszonyok között a műveltség, a felsőbb társadalmi rétegek viselkedésmintájának külső átvétele, (és ne feledjük, itt csakis külső átvételről van szó, az életérzésük nem változik) és a felhalmozott vagyon. Ezt elsősorban kapcsolatháló kiépítésére és még nagyobb vagyon felhalmozására használják.

4. szakasz: A felhalmozott forrásokat a fent említett szervezetek elsősorban az adott társadalom vezetői körében történő népszerűsítésre használják. Itt a folyamat kettős irányultságú lesz. A társadalmi zavarok helyi jellegének kitapasztalásával és a társadalom legelégedetlenebb rétegeivel folytatott érintkezés során az idegen érdeket képviselő szervezet összekapcsolódik a társadalom szélsőségeivel, illetve a társadalom természetes immunreakciója során kivetett szubkultúrákkal. Így a tétlenkedő vezetői réteg válaszút elé kerül. Jobbik esetben a leghatározottabb választ adja, és egy belső tisztulási folyamatot indít meg, azonban ennél gyakoribb a korszak sajátosságaként megjelenő emberi gyengeség megnyilatkozása. A hatalmát féltő vezetés megpróbál az „új idők változásai”ként értékelt bomlasztó folyamatok élére állni, így az idegen érdek általi bomlasztás mintegy „felülről” áthatja a társadalmat. Eközben az idegen közösség vagyona gazdaságot befolyásolni képes tényezővé válik. Ezen a ponton a folyamat felgyorsul, és a széthullás jelei egyre inkább láthatóak lesznek a hétköznapi életben is.

(erőszakszervezet által biztosított melegfelvonulások, a fiatalság lelkének média útján történő pusztítása, az idegen közösség nyílt és elfogadott állami támogatása)

5. szakasz: Mivel az idegen érdek képviselői nem az általuk mutogatott eszméket képviselik, azokat csupán a nemzeti felépítmény lebontása céljából alkalmazzák, az idegen közösség a vezetésben is rejtve ugyan, de közösségként viselkedik, azonban az őshonos fajta elitjének tagjai eddigre már menthetetlenül fertőzöttek a bomlasztó liberalizmus által. Emiatt a beszivárgó közösség tagjai az őshonos elitet fokozatosan kiszorítják a hatalomból, mert az már képtelen közösségként viselkedni.

(lefizethető, zsarolható, saját boldogulását tartja előbbre, lényegében megfeledkezik hivatásának mibenlétéről)

6. szakasz: Az őshonos nép a vezetésből teljesen kiszorult, az állam nyíltan idegen érdeket szolgál. A nemzeti felépítmény visszaállítását kezdeményező társadalmi mozgásokat a kollaboráns kormány csírájában elfojtja, nagyobb mértékű tömegtámogatás esetén beépülés által irányítás alatt tartja. A vezetésre alkalmas embereket még fiatalkorban saját szervezeteibe építi, (de soha sem vezetőként) és a belenevelt idegen életérzés miatt az többé nem érzi az összetartozást saját népével. Államilag ellenőrzött a nemzet megosztottsága, az ezt biztosító demokrácia pedig megakadályoz minden visszaállítási kísérletet.

7. szakasz: A nép elbutítása és elkorcsosítása államilag támogatott, minden gyermek már születésétől rá van kötelezve az abban való részvételre. A kezdetben rejtve működő, teljes társadalomra kiterjesztett eugenikai program az őshonos fajta számbéli megfogyatkozását majd kipusztulását segíti elő, a betelepült kisebbségeket célzottan szaporítja, a különböző fajú lakosságot a munkalehetőségek helyi eloszlásának befolyásolásával célzottan összevegyíti, így a lakosság megosztottsága már genetikai és kulturális alapon is biztosított. Az idegen uralkodó elit biológiailag és szellemileg továbbra is elkülönül a rabszolgasorba taszított társadalomtól, az uralkodó elit újratermelése elkülönült szocializációs rendszerben történik. (idegen vallási, faji alapon szelektáló iskolák, ezt nyíltan fel nem vállaló de a gyakorlatban megjelenítő magániskolák) Az uralkodó elit és a betelepült fajta erőszakszervezetek által védett, a civil lakosság minden ellenkezése hatástalan. (őrző-védő cégek, végső esetben katonai megszállás)

A jelenkori magyar társadalom a folyamat végső szakaszában van. Ezt akarjátok?

Nógrádi Tamás, szociológus